STATUT

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„MECHANIAK”

x

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Uczniowski Klub Sportowy „Mechaniak” zwany dalej „Klubem” jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2 w Białymstoku, rodzi­ców, nauczycieli i sympatyków.

§ 2

1.      Terenem działania Klubu jest miasto Białystok.

2.      Siedzibą Klubu jest lokal Zespołu Szkół Mechanicznych CKP nr 2, mieszczący się przy ulicy Broniewskiego 14, 15-959 w Białymstoku.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ust. 4 i 5 usta­wy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega wpisowi do ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

1.              Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach, ustawą o systemie oświaty oraz z własnym statutem.

2.      Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związ­ków sportowych oraz ogólnokrajowych związków sporto­wych.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych oraz logo zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cel i środki działania

§ 6

Celem Klubu jest:

1.      Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sporto­wego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzęto­we szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2.      Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wie­ku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

3.      Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.

4.      Organizowanie zajęć sportowych, różnorodnych form współzawodnictwa dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej.

5.      Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych i promocji zdrowia.

6.      Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu i organizowanie imprez sportowych.

7.      Działanie na rzecz poprawy kondycji fizycznej uczniów i sympatyków Klubu.

§ 7

1.      Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorem szkoły, klubami sportowymi, innymi szkołami oraz władza­mi samorządowymi i sportowymi.

2.      W celu realizacji zadań statutowych Klub może prowadzić działalność gospodarczą.

3.      Dochody z działalności gospodarczej przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową Klubu i nie mogą być przeznaczane do podziału między jego członków.

§ 8

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków
i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 9

Członkowie Klubu dzielą się na:

1.      zwyczajnych,

2.      wspierających

§ 10

1.              Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie szkoły, rodzice i nauczyciele, którzy złoża pisemną deklarację, za­płacą dobrowolne wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.

2.              Małoletni w wieku 16-18 lat mogą być członkami Klubu; korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, lecz w składzie Zarządu Klubu nie mogą stanowić większości.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

1.      Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Klubu z biernym i czyn­nym prawem wyborczym, z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

2.      Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu.

3.      Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organi­zowanych przez Klub.

4.      Korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach okre­ślanych przez Zarząd Klubu.

5.      Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 12

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby praw­ne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęci przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno – finansową dla Klubu.

§ 13

Członkowie wspierający mają prawo do:

1.      Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Klubu,

2.      Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu.

3.      Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 14

Do obowiązków członków należy:

1.      Branie czynnego udziału w działalności Klubu.

2.      Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu.

3.      Godne reprezentowanie barw Klubu.

4.      Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebra­nie Klubu.

§ 15

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1.      Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu.

2.      Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,

b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,

c) działania na szkodę Klubu.

3.      Rozwiązanie się Klubu.

Rozdział 4

Władze Klubu


§ 16

Władzami Klubu są:

1.      Walne Zebranie Klubu,

2.      Zarząd Klubu,

3.      Komisja Rewizyjna.

Kadencja władz trwa 2 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.

Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większo­ścią głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§  17

1.      Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.      Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu zwoły­wane jest przez Zarząd raz na dwa lata.

3.      Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Za­rząd raz na rok.

4.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a)  z własnej inicjatywy,

b)  na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)  na wniosek 1/3 ogółu członków.

5.      Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie póź­niej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18

1.      Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

a)  uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finan­sowej działalności Klubu,

b)  rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Ko­misji Rewizyjnej,

c)  uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d)  wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e)  ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkow­skich oraz wpisowego,

f)  rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania  Klubu.

2.      Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym termi­nie przy obecności co najmniej 1/2 członków upraw­nionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiado­mieniu.

3.      W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem do­radczym osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 19

1.              Zarząd Klubu składa się z 5 członków wy­bieranych przez Walne Zebranie Klubu, którzy spośród sie­bie wybierają prezesa, wiceprezesa i sekretarza.

2.              Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa miesiące.

3.              Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność co najmniej 1/2 liczby członków Za­rządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.

4.              W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnie­nia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekreta­rzem.

§ 20

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działal­nością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klu­bu, a w szczególności:

1.      Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imie­niu,

2.      Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Klubu,

3.      Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy bu­dżetowych,

4.      Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,

5.      Przyjmowanie i skreślanie członków,

6.      Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obo­wiązującymi przepisami,

7.      Składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 21

1.      Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynności lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyję­tych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.      Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.      Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwo­łania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

4.      Z Zarządu członka może odwołać jedynie Walne Zebranie.

§ 22

1.      Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.

2.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.

3.      Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekre­tarza.

4.      Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzo­ny przez Walne Zebranie Klubu.

5.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

6.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

7.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać z tytułu członkostwa zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej, niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

8.      Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statu­towej i finansowej Klubu,

b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwier­dzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzie­lenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Ko­misja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,

e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Wal­nego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgod­nych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

9.      Komisja Rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:

a)żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działania Klubu,

b)                              żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§ 23

1.      Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czyn­nościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przy­jętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.      Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu człon­ka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna więk­szością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

3.      Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawie­szeniu.

§ 24

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Re­wizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania no­wych członków spośród członków Klubu. Liczba osób doko­optowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary


§ 25

1.      Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.      Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.

§ 26

1.      W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu, Zarządowi przysługuje zgodnie z regulaminem zatwierdzo­nym przez Walne Zebranie Klubu, prawo wymierzania następujących kar:

a) upomnienia,

b) nagany,

c) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

d) wykluczenia

2.      Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysłu­guje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3.      Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Klubu


§ 27

1.      Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:

a) składki członkowskie,

b) wpisowe nowych członków

c) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

d) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

e) dochody ze sprzedaży majątku,

f)  majątek,

g) inne źródła.

§ 28

W celu zachowania przejrzystości działania Klubu oraz uniemożliwienia wyprowadzenia z niego majątku zabrania się:

1.      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,

2.      przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3.      wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów, lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

4.      zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 29

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy­magane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Sekretarza, dwóch upoważnionych członków Zarządu.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu


§ 30

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31

1.      Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.      Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.